LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Deze leverings-en betalingsvoorwaarden worden gebruikt door Beter Horen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Doesburg, alsmede de (in de toekomst) aan haar gelieerde ondernemingen.
Deze Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn op 23 september 2015 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onder nummer 29/2015

1. DEFINITIES

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Beter Horen: Beter Horen B.V., gevestigd te Doesburg.
Cliënt: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Beter Horen, al dan niet tegen betaling van een bepaalde vergoeding en/of koopprijs, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Product: audiologische en daaraan gerelateerde producten ten behoeve van slechthorenden en doven die conform de aanbieding en/of overeenkomst door Beter Horen aan de cliënt worden geleverd.
Diensten: het maken van oorafdrukken, het verrichten van herstel- en/of servicewerkzaamheden, het uitvoeren van een anamnese om tot een verbetering van het gehoor te komen, het verrichten van audiometrisch onderzoek naar het functioneren van het gehoor van een cliënt, het in- of afstellen van audiometrische apparatuur/producten alsmede alle overige diensten die hieraan direct of indirect zijn gerelateerd.

2. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op gehoorhulpmiddelen en accessoires tussen Beter Horen en haar cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

3. INLICHTINGEN

Aan door Beter Horen verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen geen rechten worden ontleend, bovendien kan dit materiaal aan wijziging onderhevig zijn.

4. AANBIEDINGEN

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of onze aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten, zijn zij vrijblijvend en is Beter Horen bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de op een aanbieding volgende opdracht te herroepen.

4.2 Alle offertes en/of aanbiedingen van Beter Horen vervallen van rechtswege indien zij niet door de cliënt worden aanvaard binnen de daarin gestelde termijn.

5. LEVERTIJDEN, OVERGANG RISICO

5.1 De in de offerte en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden niet als fatale termijnen, ook niet indien deze termijnen door de cliënt uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering, door welke oorzaak ook, is Beter Horen dan ook eerst na ingebrekestelling in verzuim. Overschrijding van de levertijd geeft de cliënt nimmer het recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij dwingende wettelijke regels voor consumententransacties anders voorschrijven. Tenzij Beter Horen vooraf anders (schriftelijk of mondeling) aan de cliënt heeft bevestigd, dan wel tenzij en voor zover hiervoor een regeling is getroffen met een uitvoeringsorgaan van de AWBZ, is de cliënt gehouden tot betaling van de voor de uitvoering van de overeenkomst met Beter Horen gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling, alsmede tot vergoeding van alle door Beter Horen aan de cliënt verleende diensten.

5.2 Het risico voor het product gaat over op de cliënt vanaf het moment van aflevering aan de cliënt of aan een door de cliënt aangewezen derde.

6. OVERMACHT

6.1 Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Beter Horen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Beter Horen kan worden verlangd, geeft Beter Horen het recht haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door de audicien ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende de leveranciers van Beter Horen of door haar ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.

6.2 Indien de nakoming van de overeenkomst niet blijvend onmogelijk is geworden, zijn partijen, indien als gevolg van omstandigheden zoals hierboven bedoeld de uitvoering van de overeenkomst met meer dan 2 maanden wordt opgeschort, bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak op schadevergoeding heeft. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen een week na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn.

7. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

7.1 Als prijs voor het te leveren product en eventueel daarmee samenhangende diensten en producten, geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Beter Horen.

7.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW.

7.3 Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten, doch nog niet is afgewerkt, is Beter Horen bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen en/of bij wijziging van andere kostprijs bepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.4 De berekening in de offerte geschiedt op basis van de door de cliënt opgegeven polisvoorwaarden van zijn zorgverzekering. Het eigen risico van de cliënt, diens algemene eigen bijdrage en andere uitsluitingen zijn niet in deze berekening verwerkt. Afhankelijk van de zorgverzekeraar van de cliënt zal de eventuele geheel of gedeeltelijke afwijzing en/of het toepassen van het eigen risico of een algemene eigen bijdrage door diens zorgverzekeraar, danwel door Beter Horen, op de cliënt worden verhaald. De geoffreerde prijzen gelden zolang de ervaringsperiode loopt met een maximum van 3 maanden vanaf eerste proefdatum, met als uiterste einddatum het einde van het lopende kalenderjaar.

8. PROEFPERIODE

8.1 Aan de hand van het audiogram en /of het voorschrift van de KNO-arts, het Audiologisch centrum dan wel van de audicien van Beter Horen, zal Beter Horen in overleg met de cliënt een geschikt product selecteren en dit op proef aan de cliënt verstrekken. Het risico voor het in bruikleen aan de cliënt verstrekte product, ook in geval van reparatie, ligt bij de cliënt. De cliënt is gehouden als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het product zorg te dragen. De cliënt is gehouden eventuele schade aan het in bruikleen verstrekte product aan Beter Horen te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Tenzij partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen waarbinnen het product op proef aan de cliënt wordt verstrekt, gelden de navolgende proefperioden. Na ommekomst van die termijnen dient de cliënt Beter Horen binnen 5 werkdagen te berichten of de proef naar tevredenheid is geweest.
Proefperiode hoortoestellen: De proefperiode voor hoortoestellen is maximaal 8 weken vanaf de datum van eerste afgifte van het product die staat vermeld op de leveringsbon. De proef wordt automatisch na ommekomst van die 8 weken beëindigd. De proefperiode kan alleen met instemming van de bij de proef betrokken audicien van Beter Horen worden verlengd voor een periode van maximaal 8 weken.
Proefperiode overige producten: Overige producten hebben een proefperiode van maximaal 7 dagen vanaf de datum van eerste afgifte van het product die staat vermeld op de leveringsbon. De proef wordt automatisch na ommekomst van die 7 dagen beëindigd. De proefperiode kan alleen met instemming van de bij de proef betrokken audicien worden verlengd voor maximaal 7 dagen.

8.3 In het geval de proef niet naar tevredenheid van de cliënt is geweest of anderszins wordt beëindigd zal de cliënt het product binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de proefperiode aan Beter Horen retourneren. Indien de cliënt het product na de proefperiode niet binnen de aangegeven periode retourneert, behoudt Beter Horen het recht om de totale aankoopprijs van het product in rekening te brengen bij de cliënt, waarbij Beter Horen er vanuit mag en zal gaan dat er geen vergoeding volgt van de zorgverzekeraar en de cliënt volledig voor eigen rekening en risico het product van Beter Horen heeft gekocht. Dit geldt ook indien de cliënt het product niet zorgvuldig heeft gebruikt en in een onbruikbare of onverkoopbare nieuwstaat retourneert, indien de cliënt het product beschadigt of indien het product niet schoon en voorzien van de originele verpakking retourneert.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de producten blijft bij Beter Horen en gaat eerst op de cliënt over op de dag waarop deze de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde producten en/of diensten, inclusief voorafgaande leveringen, volledig zal hebben voldaan.

10. BETALING

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van het product uiterlijk op de datum van de definitieve levering te geschieden. De vergoeding door de cliënt van de door Beter Horen te verlenen of verleende diensten geschiedt op de separaat door Beter Horen aangegeven wijze.

10.2 Indien de zorgverzekeraar het in rekening gebrachte bedrag niet (volledig) voldoet, zal Beter Horen het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen.

10.3 Indien een factuur niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft Beter Horen, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de fatale betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. De door Beter Horen in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, zoals opgenomen in het Rapport BGK Integraal 2013, waarvan de laatste versie is te vinden op www.rechtspraak.nl, komen tevens voor rekening van de cliënt.

10.4 Eventuele klachten ontheffen de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.

11. GARANTIE

11.1 Op de door Beter Horen geleverde producten verleent Beter Horen een garantie van 2 jaar vanaf de factuurdatum. Alleen de originele verkoopfactuur van Beter Horen dient als garantiebewijs.

11.2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dienen eventuele klachten verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de producten en/of manco’s betreffende de te leveren hoeveelheid, door de cliënt direct na aflevering aan Beter Horen te worden gemeld. In ieder geval dienen alle klachten Beter Horen binnen twee maanden nadat de cliënt eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden behoren te zijn, te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

11.3 Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan Beter Horen erkent, dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van Beter Horen - gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Beter Horen in gedurende twee maanden, maar in ieder geval voor de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, die een aanvang heeft genomen op het moment dat Beter Horen de desbetreffende zaken aan de cliënt heeft geleverd.

11.4 Beter Horen is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren of het in reparatie geven aan een audicien niet behorend tot de organisatie van Beter Horen. Evenmin kan Beter Horen aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door externe factoren of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft. De aansprakelijkheid van Beter Horen jegens de cliënt is beperkt tot hetgeen is vermeld in dit artikel 11.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien Beter Horen rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering van de door Beter Horen verleende diensten, heeft de cliënt recht op vergoeding van schade:
a. indien en voorzover Beter Horen voor die schade dekking onder een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Beter Horen;
b. indien Beter Horen voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Beter Horen geleverde producten en/of diensten dat aan de cliënt in rekening is dan wel zou worden gebracht.
Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 24 maanden na het einde van de termijn vermeld in bovenstaand artikel 11.2 en 12 maanden na factuurdatum bij andere dan consumententransacties.

12.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk wetboek betreffende productenaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Beter Horen voor gevolg- of indirecte schade van een cliënt of eventuele derden steeds uitgesloten.

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen Beter Horen en een cliënt nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

13.2 Afwijkingen van - of aanvullingen op deze voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen Beter Horen slechts binden indien die aanvullingen of afwijkende bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

13.3 Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is Beter Horen bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

13.4 Beter Horen heeft een webshop. Voor aankopen in deze webshop gelden andere leverings- en betalingsvoorwaarden dan de onderhavige voorwaarden. De specifieke voorwaarden voor aankopen in de webshop zijn te vinden op de Internetsite en in de webshop van Beter Horen.

14. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beter Horen is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die aanbiedingen en overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15. RETOURVOORWAARDEN

  • Bij artikelen van Beter Horen geldt een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Meerdere artikelen in 1 bestelling? Dan gaat de termijn pas in als je alles hebt ontvangen. Op die manier profiteert u altijd van de maximale zichttermijn.
  • Voor alle retourzendingen geldt dat we deze graag - voor zover mogelijk - ongeopend en in de originele verpakking ontvangen.
  • Artikelen die om hygiëne-redenen niet geretourneerd kunnen worden:
  • Alle producten uit de shopcategorie: 'Onderhoud' m.u.v. de ampli-dry elektronische droogdos en de uitbuigtang (mits ongeopend en in de originele verpakking).
  • Alle producten uit de shopcategorie 'Verzorging'
  • Beter Horen behoudt zich het recht voor retourzendingen te beoordelen op bovenstaande voorwaarden.
  • De retourzending moet van te voeren worden aangemeld via debiteuren.beterhoren@amplifon.com ovv Reden retour en uw klantnummer (zie vermelding op uw factuur) en uw naam en bankrekeningnummer. Uw ontvangt ons antwoordnummer adres om uw product gratis te retourneren en een retournummer die u vermeldt op de achterkant van de enveloppe/pakket.